Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

24/10/2015

39810,55

2403,26

18h

24/10/2014

35617,709

2303,42

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,77%

104,33%

-