Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

23/10/2015

42578,53

2520,52

18h

23/10/2014

37338,22

2307,17

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,03%

109,25%

-