Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

22/10/2015

43316,55

2551,39

18h

22/10/2014

38775,663

2414,03

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,71%

105,69%

-