Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

21/10/2015

43177,86

2617,70

18h

21/10/2014

40436,947

2445,29

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,78%

107,05%

-