Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

20/10/2015

43569,99

2559,89

18h

20/10/2014

38569,045

2421,46

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

112,97%

105,72%

-