Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

19/10/2015

41752,18

2579,15

18h

19/10/2014

35473,773

2137,52

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

117,70%

120,66%

-