Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

18/10/2015

35748,34

2317,55

18h

18/10/2014

35260,173

2161,03

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

101,38%

107,24%

-