Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/10/2015

39027,87

2407,87

18h

17/10/2014

38241,389

2279,01

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,06%

105,65%

-