Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/10/2015

39475,19

2504,27

18h

16/10/2014

38498,829

2371,42

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,54%

105,60%

-