Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/10/2015

38294,85

2566,03

18h

15/10/2014

36898,079

2325,93

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

103,79%

110,32%

-