Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/10/2015

36709,69

2485,67

18h

14/10/2014

35778,454

2269,73

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,60%

109,51%

-