Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/10/2015

36717,12

2467,74

18h

13/10/2014

37431,849

2347,85

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

98,09%

105,11%

-