Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/10/2015

32594,27

2210,76

18h

11/10/2014

35667,477

2124,28

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

91,38%

104,07%

-