Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/10/2015

34268,99

2200,85

18h

10/10/2014

38872,917

2303,99

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

88,16%

95,52%

-