Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/10/2015

40804,20

2431,48

18h

09/10/2014

39726,938

2357,2

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,71%

103,15%

-