Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/10/2015

44924,35

2507,98

18h

08/10/2014

38886,158

2322,92

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

115,53%

107,97%

-