Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/10/2015

44282,15

2564,05

18h

07/10/2014

38318,994

2312,35

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

115,56%

110,89%

-