Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

06/10/2015

42635,38

2515,74

18h

06/10/2014

36564,023

2214,93

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

116,60%

113,58%

-