Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

05/10/2015

42947,84

2543,89

18h

05/10/2014

34625,773

2055,19

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

124,03%

123,78%

-