Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

04/10/2015

39788,63

2247,23

18h

04/10/2014

43384,819

2157,37

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

91,71%

104,17%

-