Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

03/10/2015

43994,43

2359,83

18h

03/10/2014

44849,529

2344,02

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

98,09%

100,67%

-