Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/08/2019 80,935,071
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 15/08/2019

68,099,687

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%