Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/08/2019 85,704,925
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 14/08/2019

67,182,874

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%