Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/08/2019 84,749,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 14/08/2019

67,736,714

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%