Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/08/2019 83,230,822
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 13/08/2019

65,758,101

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%