Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/08/2019 82,119,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 13/08/2019

66,428,077

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93%