Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/08/2019 79,280,490
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 12/08/2019

64,302,041

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%