Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/08/2019 78,666,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 12/08/2019

65,120,500

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 91%