Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/08/2019 68,557,408
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 11/08/2019

62,940,364

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 88%