Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/08/2019 69,396,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 11/08/2019

63,889,091

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%