Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/08/2019 69,316,091
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 10/08/2019

62,378,659

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 87%