Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/08/2019 70,444,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 10/08/2019

63,338,400

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 89%