Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/08/2019 68,117,197
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 09/08/2019

61,607,833

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 86%