Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/08/2019 69,351,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 09/08/2019

62,548,889

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 88%