Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/08/2019 72,349,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 08/08/2019

61,698,625

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 86%