Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/08/2019 71,495,243
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 08/08/2019

60,794,163

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 85%