Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/08/2019 71,742,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 07/08/2019

60,177,143

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 84%