Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

01/10/2015

47625,77

2574,74

18h

01/10/2014

44598,316

2259,98

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,79%

113,93%

-