Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/08/2019 64,249,172
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 06/08/2019

57,295,767

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 80%