Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/08/2019 65,123,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 06/08/2019

58,249,667

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 82%