Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

30/09/2015

49938,35

2556,26

18h

30/09/2014

45645,346

2308,49

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,41%

110,73%

-