Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

29/09/2015

49704,98

2516,92

11h

29/09/2014

43890,691

2394,21

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

113,25%

105,13%

-