Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

28/09/2015

46082,66

2532,29

18h

28/09/2014

38380,866

2074,06

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

120,07%

122,09%

-