Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

27/09/2015

40319,01

2140,10

18h

27/09/2014

41133,843

2163,46

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

98,02%

98,92%

-