Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

26/09/2015

43942,84

2257,21

18h

26/09/2014

41937,604

2291,9

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

104,78%

98,49%

-