Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

25/09/2015

47145,25

2514,16

18h

25/09/2014

45280,394

2260,73

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

104,12%

111,21%

-