Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

23/09/2015

43162,61

2524,78

18h

23/09/2014

40181,36

2239,31

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

107,42%

112,75%

-