Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

22/09/2015

41046,28

2441,48

18h

22/09/2014

39798,198

2191,2

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

103,14%

111,42%

-