Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

21/09/2015

40046,49

2456,98

18h

21/09/2014

33962,343

1996,57

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

117,91%

123,06%

-