Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

20/09/2015

39780,62

2166,39

18h

20/09/2014

39542,018

2164,49

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

100,60%

100,09%

-