Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

19/09/2015

41477,84

2321,44

18h

19/09/2014

42935,243

2249,19

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

96,61%

103,21%

-