Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

18/09/2015

40971,57

2374,34

18h

18/09/2014

39535,469

2164,58

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

103,63%

109,69%

-