Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/09/2015

41255,55

2436,04

18h

17/09/2014

39696,403

2255,82

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

103,93%

107,99%

-