Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/09/2015

41169,04

2397,44

18h

16/09/2014

45161,823

2298,45

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

91,16%

104,31%

-