Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/09/2015

39628,81

2404,48

18h

15/09/2014

45882,033

2309,13

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

86,37%

104,13%

-