Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/09/2015

39482,55

2314,93

18h

14/09/2014

39740,397

2048,84

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

99,35%

112,99%

-