Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/09/2015

35460,80

2035,72

18h

13/09/2014

42956,195

2162,78

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

82,55%

94,13%

-