Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

12/09/2015

42206,21

2225,47

11h

12/09/2014

47232,823

2380,58

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

89,36%

93,48%

-